Przejdź do treści

O nas

Kim jesteśmy, czym się zajmujemy.


Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o. funkcjonuje od 2021 roku. Spółka powstała w wyniku likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Myszyńcu w celu zawiązania jednoosobowej spółki Gminy Myszyniec z ograniczoną odpowiedzialnością, o czym zdecydowała Rada Miejska w Myszyńcu uchwałą nr XIII/141/20
z dnia 25.03.2020r. Właścicielem spółki i jedynym wspólnikiem jest Gmina Myszyniec. Spółka kontynuuje działalność zlikwidowanego zakładu budżetowego w zakresie szeroko pojętej gospodarki komunalnej oraz prowadzi działalność w innych sferach użyteczności publicznej określonych w akcie założycielskim.


Najważniejszym celem spółki jest świadczenie wysokiej jakości usług, spełniających oczekiwania Klientów, w tym mieszkańców Gminy Myszyniec, oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i korzystania z jego zasobów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o. zarejestrowy jest w Sądzie Rejenowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000876578, REGON 387664378


Organy Spółki

Zarząd Spółki:

Tadeusz Lipka – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki kieruje działalnością i reprezentruje Spółkę na zewnątrz.

Posiada wszelkie uprawnienia nie zastrzeżone dla innych organów.

Rada Nadzorcza:

Adam Białobrzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Zwoliński- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Żywica- Sekretarz Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki a do szczególnych jej obowiązków i uprawnień należy m. in.:

  • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
  • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  • badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
  • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat.

Schemat organizacyjny:

Accessibility Toolbar