Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) zwane dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 10, 07-430 Myszyniec.
 2. Administrator Pani/Pana danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych dra Bartosza Mendyka, z którym można się kontaktować w następujący sposób: tel. 507 054 139, email: iod@drmendyk.pl
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa:
  • Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających z przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.
  • W innych przypadkach- zostanie Państwu przekazany odrębny obowiązek informacyjny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.
 6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15,
  • sprostowania danych zgodnie z art. 16,
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie zgodnie z art. 17,
  • ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18.
 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.
 9. Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

Accessibility Toolbar